So Quran al Karim ago so kiy pema ana iron ko basa a iranon sa pilimpinas

So-Quran-al-Karim-ago-so-kiy-pema-ana-iron-ko-basa-a-iranon-sa-pilimpinas-PDF
So-Quran-al-Karim-ago-so-kiy-pema-ana-iron-ko-basa-a-iranon-sa-pilimpinas-PDF

Pamkasan

بسم الله الرحمن الرحيم

Inisorat o maporo I Pangkatan a Sheikh: a si Salih Bin Abdul Aziz Al-Alshiek, a Wazer ko So-on Al-Islamia Wal-Awqaf Wadda’wa Wal-Irshad, a Olowan a Tomitikai Langon sa Al-Majammah.
so Titho a Podi na Ruk o Allah a Kadnan o langowan o Ka-adun, a Kikatharo si-i ko Kitab iyan a Susula-an:
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
aya ma-ananiyan: Sabnar a miyaka o ma Rekano a po- on ko Allah so Sindao a Maliwanag, go so Kitab a Qur’an a Marayag.
go so Salawat na go so Sananga Kalilintad na San ko Pangolo o mga Nabi na go so mga Sogo o Allah, agiyoto so Nabitano a Mohammad, a khikatharo ko:
خیركم من تعلم القرآن وعلمه
aya ma-ananiyan: aya Mapiya rukano na so Tao a piyaganad iyan so Qur’an na Sarta a ini pamangundao niyan.
na si-i ko oriya nanan:
na so King golalanun ko mga Sogoan o Dato a so Khadim Al-Haramain Was Sharifain a si AL-Malik Fahd bin Abdul Aziz Al-Saud, siyapun sukaniyan o Allah, makapantag ko kasiyapa ko Kitab o Allah a so Qur’an, go so kang galbuka ko kalbod a kaphaka dayamang iyan, na go kapumbumbaraon ko dolondolonan o mga Moslim sa Subangan Sudupan ko liyawao lopa, goso Kapthafsiraon Diron kapma-anai, nago kiptogalinun ko mga ma-ana niyan ko pimbarang a mga Basa sa Donya.
go paratiya pun a Wazarat AL-So-on Al-Islamia Wal-Awqaf Wadda’wa Wal-Irshad sa AlI-Mamlakat Al Arabia Al-Saudia ko ka khakailangana ko kiptogalinun ko mga Ma-ana o Al-Qur’an Al-Karim si-i ko kalangolangowan o mga Basa sa Donya na didun Mipundarainon ka para malbod so kapkasabotaon o mga Moslim a aya basa iran na Kuna oba Basa a Arab, go so kapaka moayan o kapanampai a isosogo rukitano si-i anan ko katharoo Nabitano:
بلغوا عني ولو آية
Aya ma-ananiyan: Panampai niyo Rakun so mini talingomako Rukano sa apiyabo sasatiman a Ayat.
GoPananakawan ko mga pagaritano a khi Basa ko Basa a Muranao (Iranon) na iphaka piya a ginawa a Mojammah Al-Malik Fahd a Putombok ko Qur’an a Susula-an sa Al- Madinah Al-Munawwarah so Kipaladniyan kom Batiyaon a Susula-an si-i sa giyang kai a Qur’an a Initogalin ko Basa a Muranao (Iranon) sa Pilimpinas, a Ping gal buk i Al-Shiek Abdul Aziz Guro wa Alim Saromantang, go inimpidan anan a maka phapasod sa Al-Mojammah ko omani isa ki Al-Shiek Abdullah Hadji Ali Monib, a go si Al-Shiek Faruok Sa’doddin Abdul Rashid.
go si-i sa giyang kai a darpa na matamata-an a Sukami na phanalamatan ami so Mo-assasah i Al-Shiek Abdul Aziz Guro wa Alim saromantang ko kiya bugai niyan sa Idin sa Al-Mujammah macasabap kokini tombok non pharoman.
na go phanalamatan ami so Allah ko kiya bugai niyan sa Tawfiq ko kiya Pasad a giyang kai a Galbuk a Mala a so pang ninta badun a baloi niyan a tolabos si-i rukaniyan a Allah a Maginawa na go macang gai a gona ko mga manosiya.
na matamata-an a sukami na magugudam ami a mata- an a giyan kai a kini togalinun sa mga ma-ana a giyang kai a Al-Qur’an AI-Karim-sa apiyapun i kiya panamariron mimpid-na mababaloi dun a di niyan makakawa so thito a mapumama-ana o Qur’an a Susula-an a so thithothitho dun a mang gogonanao o katharo sa Qur’an anan a Mo’jizat, go so mga ma-ana a so pukhi bugai ang kanan a kinitogalinunon na badun anan giyanan i taman a miya oma pandapat o ilmo o tomiyogalinon ko sabot iyan ko Kitab o Allah a Susula-an, go pukhi sogaton so nganin a pukhi sogat ko galbuk o Manosiya langolangon a pud ko karibat na go so kap khakorangiron.
na misabap san na pang nin ami ko langowan a puphaka batiya sa giyang kai a initogalin sa basa Muranao a kapaki sabotiniyan si-i sa Mojammah Al-Malik Fahd Litiba-at Al-Moshaf Al-Sharif bil Madinah Al-Monawwarah ko Khato oniyanon a pud ko Ribat odi na sobra ka para miyoman ko ipagimpidon ko kithomboknon shasaroman ko phaka talingoma a masa o miyog so Allah.
so Allah i pumbugai sa Taofiq go sukaniyan i putoro ko lalan a Mathitho, Hai Allah na tarima-angka rukami ka matamata-an a Suka na thithothitho a puphakanug a go thithothitho a matao.

I-download ang aklat