NZELA YA MUKUSE YA POLELE PONA KO YEBA ISLAM [PDF]

NZELA YA MUKUSE YA POLELE PONA KO YEBA ISLAM [PDF]

Bobimisi buku ya liboso

Mokomi buku:i.A. Ibrahim

Mobongoli na lingala (facile):EAle Bakonga Djibril

Moyekoli na université ya- El Azhar-cairo- Ezipito

Batali buku oyo lisusu (reviseurs)

1-Ibrahim Nkololo

2- Gamal-Idris

3-Senga-Khalfan

4-Baba-Muhammad

5-Salma-Mbaya

Maye mazuami na buku oyo(table des matieres) -LIYEBISI YA BUKU..5

CHAPITRE1

MUA BILEMBO OYO EZALI KOLAKISA ETE ISLAM EZALI YA SOLO……… 7

(1) Ba makamwisi scientifique ya Coran…….

A) Oyo Coran elobi na kokola ya muana na kati ya libumu ya mama .. 9

B) Oyo Coran elobi pona ba ngomba(montagnes) …………

c) Oyo Coran elobi pona ebandeli (orgine) ya mokili……. 16

d) Oyo Coran elobi pona bongo ya moto(cerveau ………. 17

E) oyo Coran elobi pona ba mayi na bibale(mers – rivieres)…………. 19

F) Oyo Coran elobi pona ba mayi ya mozindo na mbonge(vagues)ya kati………22

G) Oyo Coran elobi pona ba mapata(nuages) ……….. 24

H) Mua maloba ya ba nganga Nzambe na ba makamwisi ya Coran… 28

(2) Ntembe (defi)monene pona koya na chapitre moko oyo ezali kokokana na ba chapitre ya Coran ……….. 34

(3) Propheties na kati ya buku esantu bibliya pona boyili ya Muhammad(kimya na bolamu ya Nzambe ezala likolo naye)prophete ya islam …………35

(4) Ba versets ya Coran oyo elobeli makambo ekoya pe na sima na yango esalemaki …

(5) Makamwisi oyo esalami na maboko ya Ntoma Muhammad…….. 42

(6) Vie ya Ntoma Muhammad(kimya na b.) ……

(7) polele ya kopanzana ya islam…

Chapitre 2

Ndambo ya bolamu ya islam ………..

(1) Nzela ya kokende na paradizu ya libela ………

(2) Komibatela na moto ya lifelo

(3) Esengo ya bosolo pe kimya na kati ya mutu ……

(4) Bolimbisi ya masumu nyoso eleka na kotubela ya solo epai ya Nzambe….51

Chapitre 3

-Basango nyoso ya Islam ………..

-Islam ezali nini?- )….

-Ndambo ya bondimi (croyances) oyo esimbi Islam: ……..

1) Kondima na Nzambe

2) Kondima na banzelu(Anges)…….

3) Kondima na babuku esanto oyo Nzambe akitisaki….

4) Kondima na bantoma ya Nzambe na ba tindami na ye……..

5) Kondima na mokolo ya suka………….

6) Kondima na destin ………. 56

-Est-ce que islam ezali na source esanto mosusu elongo na Coran? 57

-ndambo ya bamaloba(hadiths) ya Ntoma Muhammad(kimya na b) 57

-Islam elobi nini pona mokolo ya suka? …….58

-Ndenge nini mutu akoki kokoma musulman? ……. 61

-Coran ezali kolobela nini?

Ntoma Muhammad(kimya na b.)azali nani? 62

-Ndenge nini kopanzana ya Islam esungi science pona ekende liboso 63

-Ndenge nini ba musulman bazali kondima na Yezu Kristu(kimya na bolamu ya Nzambe ezala likolo na ye?…. 64

-Islam elobi nini pona terrorisme? ………..

-Droit ya mutu pe na bosembo oyo ezali na islam ..

-Esika ya mwasi na Islam ezali wapi?

-Famille na kati ya islam …….71

-Ndenge nini ba musulmans bazali kovanda na bamikolo (personnes – agees) na bango?…….71

-Makonzi mitanu ya Islam ezali nini?…….72

1) Kotemoigner (ete Nzambe mosusu azali te kaka Nzambe ye moko na Muhammad azali Ntoma na ye)

2) Losambo ………

3) Kobimisa mabonza(kosalisa babola) ………..

4) Kojeuner na sanza ya Ramadan…….

5) Kosala pelerinage na mecque…73

Basango ya kobakisa pona islam…75

LIYEBISI YA BUKU

Buku oyo ezali nzela ya mukuse pona koyeba Islam. esalami na ba chapitres misato.

Chapitre ya liboso: Mua bilembo oyo ezali kolakisa ete Islam ezali ya solo,ezali koyanola na mituna oyo bato mingi bamitunaka.

Est-ce que Coran ya solo ezali maloba ya Nzambe ewiti epai ya Nzambe?

Est-ce que Muhammad (kimya na b) azali Ntoma oyo atindami kowuta epai ya Nzambe?

Est-ce que Islam ezali lingomba ya solo ya Nzambe?

Pona koyanola tokolakisa bino bilembo motoba oyo:

1. Ba makamwisi scientifiques ya Coran: Partie oyo ezali kolobela ndambo ya bilembo scientifiques oyo ewuti komonana kala mingi te,pe oyo Coran elobela yango kowuta 14 siecles eleka.

2. Tembe (defi) ya munene pona koya na chapitre moko oyo ezali kokokana na ba chapitre ya Coran: Nzambe ameka bato nyoso baya na chapitre moko oyo ekokani na ba chapitres ya Coran: kowuta ba chapitres oyo nzambe akitisaki epai ya Muhammad(kimya na b.) kobanda 14siecle ti lelo ,moto moko te akokaki koya ata na chapitre moko ya muke lokola chapitre (108). ezali na dix mots kaka.

3. Propheties ya buku esanto ezali kolobela boyeli ya muhammad Ntoma ya Islam: Ezali kolobela prophetie na ye.

4. Ba verets Coranique oyo elobela makambo oyo ekosalama pe na sima esalema: Ya solo Coran eloba makambo oyo ekosalama lokola bolongi ya ba romains likolo ya ba perses.

5. Ba makamwisi oyo esalama na maboko ya Ntoma Muhammad(kimya na b): Ya solo mingi ya bamakamwisi esalamaki epai na ye.bato mingi ba monaki yango.

6. Bomoyi ya Ntoma Muhammad(kimya na b): Ezalaki nakomikitisa(simple)na yango nde elakisi polele ete ya solo Muhammad azalaki moto ya lolendo te,amitiaki Ntoma te pona biloko ya mokili , amitiaki Ntoma te pona kibokonzi. Tokolakisa yango na bilembo motoba oyo:

– Coran ya solo ezali maloba ya Nzambe ekitaki epai ya Muhammad.

– Ya solo Muhammad azali Ntoma pe motindami awuti epai ya Nzambe.

– Ya solo Islam ezali lingomba ya Nzambe, eza pona bato nyoso.soki tolingi toyeba lingomba ya solo esengeli na biso te, tosalela ba emotions na biso, na basentiments na biso.tosalela pe te ba traditions na biso. Kasi nde esengeli tobaser na ba raison na biso na mayele na biso. Tango Nzambe atindaki bantoma yasolo atindaki bango na ba makamwisi na ba bilembo oyo ezali kolakisa ete ya solo bazali ba Ntoma ya solo.

Kasi chapitre ya mibale ezali: Ndambo ya malamu ya Islam ezali kolakisa polele ba bolamu oyo Islam epesi bato: lokola

1) Nzela ya kokende na paradizu ya libela.

2) Kotia nzoto mosika na moto ya lifelo (djahanam).

3) Esengo ya solo pe kimya na kati ya motema.

4) Kosenga bolimbisi ya masumu nyoso na kotubela ya solo epai ya Nzambe.

Kasi chapitre ya misato : basango nyoso ya Islam . pe ezali kotia ba sango nyoso ya islam liboso na kobongisa ndambo ya ba comprehension ya mabe na Islam.pe koyanola na ba mituna nyoso oyo etunami. Iokola:

• Islam ezali koloba nini pona ba terrorisme?

• Wapi esika ya mwasi na kati ya Islam?

• Wapi ba droits ya moto na bosembo na kati ya Islam?

• Famille na kati ya islam.

• Ba sujets mosusu oyo esengeli na moto.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9