Ji-Qurana-Kerim-TEFSIRA-DEHYEKA-PASIN-U-HUKMEN-KU-JI-MUSILMANI-RE-LAZIM-IN-PDF

Pêşgotin

Hemed ü şèkiri ji Xwede re be. Selat ù selam li ser xwende me, pëxembere me û xogeviste me Resûle Xwedê bê. Xwişk ü birayên musilman, xwede we biparêzē û gunchên we efü bikë ! Li ser me lazim e ku em çar (4) mijaran bizanin:

1. ilm e; ku ev ji, naskirina Xwede Teala, naskirina Pēxemberė Xwedê û naskirina dinê islamê ye. Lewra; ne duriste ku bêzanîn ibadetë Xwedê bë kirin. Ew kesê bëzanin ibadet bike birasti ji ew ê tëkevë şaşiyë; di về mijarë de ew dibe mîna filehan.

2. Emel (kiryar) e: Ew kesê zanabê û bi zanîna xwe emel neke ew dibe mîna cihüy an. Lewra cihüyan dizani le belē pê emel nedikirin. Yek ji hilé şeytan ev e; ku mirovan ji hînbüna dine islame dürdixe û jë re dibëje:

Mirov bi sedem nezaniya x we li cem Xwedê mazür e; gunch li ser tun e, Nizané ku eger îmkana hînbüne hebe û xwe hîn nekiribe birasti ew je berpirs e.

Ev, hileya qew mê pêxemberé Xwede Nüh (selama Xwede li ser be) e; dema ayet ji wan re dihatin xwendin; “tiliyên xwe dixistin guhê xwe û cilê rwe davêtin guh û çavê xwe” da ku ayetên Xwede seh nekin û je berpirsyar nebin.

3. Gaziya mirovan bal ilm û emel ve: Lewra zanist (alim) û gazikerė doza heq warise péxemberan e. Birasti ji Xwede lanet li Israiliyan barand bi sebunet ku wan; “ji kar û kiryarên nebaş ên ku dikirin hev ne didana pas, çiqas pis bú eva ku wan dikirin”.

Gaziya heq û hînkirina wê ferzükifaye ye; eger hinek bi vi karî rabin mesüliyet li ser her kesi radibe. lébelë; eger tu kes pê rancbe gaziya bal heqqiyê û hînkirina we terk bike hemi kes pê gunehkar dibin.

4. Sebr û xweragirtina li ser eziyet üû cefaya di ber hînkirina îslamē de, emelkirina pê û gaziya bi bae ve ye.

“Ji bo ku em di rakirina cehaletê de bibin beşdar û da ku li ser talibê ilmê sehlayî çêbibe me hinek ji zanînên dinî ewên ku kifayeti bi wan hasil dibe di về berhema kurt de me kom kirin.”

Di hazirkirina vē berhemê de me temahiya kurtasiyê kir ú li ser ya ku ji péxember hatiye.

Em nabėjin ku em di amadekirina về berhemé de gihane kemalė. Kemaliyet, ji wan salixên ku Xwede ji bo xwe terxan kiriye. Lê belë ya me, xebata mirovë kêmtaget e.

Naxwe eger xebata me rast be vêca ew ji æm Xwede ye û eger şaş û xelet be ew ji me û ji şeytên e.

Xwedê û Resüle wi ji her xeleti û şaşiyê ber ne. Rehma Xwede li wi kesi be ku rexnegeriyeke avakeri bike û kêmasiyên me şanî me bide.

Em ji Xwede daxwaz dikin; çiqas kese di amadekari, çapkirin, weşan, x wendin û hînkirina vê berhemê de beşdar bibe ku bi padaşa heri baş padaş bike, ji wan qebûl bike, xêr û mukafata wan qat bi qat zede bike.

Xwedê behtir dizana. Selat û selam li ser pêxemberê me Muhemmed kurė Abdullah, li ser malbat û sehabeyên wi be.

• Îbn ‘umer (A) ev hedis riwayet kiriye: ‘Ne heqê mistin ani ye ku tisteki wi hebe, ewê di bara wê de wesiyetê bike û du şevan raze. Her divê wesiyeta wi li cem wi nivisandi be.’ Mmlim riwayet kirtye- Paşê Îbn’umer digot: Ji dema min ew gotin ji peyxamberê Xweda ( ) bihîst û pê de şevek di ser min re derbas nebüye ku wesîyeta min ne li cem min be.

*İmam Ehmed ( a) dibêje: Min kijan hedis nivisibe, min her pe ’emel ji kiriye. Heta ev hate bira min ku Peyxamber ( ) hicam li xwe xistiye û heqdesta Ebûtey yibe dinarek daye wi. Dema min ji hicam li xwe xist, min heqdesta hicamkari dinarek daye.

• Îmam Buxari (a) dibê je: Ji dema ez hîn büm ku heybet heram e û pê de min hiç heybeta ti kesî nekiriye. Lewra ez hévidar im ku çav li Xweda bikevim û ji ber ku min heybeta ti kesi kiribe, ew min nekişine hesabe.

• Peyxamber (* ) dibēje: “Ew kesê ku di pişti her nimêjê de Ayetukursiyê bixwine, ji mirinê pê ve titeki din ji bo çûna wi ya cennetê nabe asteng.’ Nessai riw nyet kirtye.

Íbnqeyyim ( ) dibê je: Xeber giha min ku Şeyxulislam gotiye: Heke ne bi jibîrkirinė û sebebên weki we be; min di piştî ti nimėjê de hiç terka wê nekiriye.

• Di pişti ‘ilm û ’emel de ji, divê tu xelkê gazî wan ni’metên ku Xweda li te kirine, biki. Gerek e tu nefsa xwe ji selat û selam li ser binaba teblihê û digerên xwe ji ji xêra we mehrûm nehéli.

Lewra Peyxamber ( ) dibēje: ‘Ewê ku xêrê nişanî yeki bide, bi qasi sewaba failê xêrê sewab ji wi re ji heye.’ Muaim rhwayel Sal salae kirtye.

Di hediseke din de dibėje: ‘Qenctirinê ew e ku Qur’anê hin bibe û wê bide hi nkirin.’ Besari rivaget kirtye.

Di hediseke ditir de ji dibêje: ‘Ji min teblih bikin, çendan ayetek be i.’ Muttelequn eky Nexwe tu çiqas xêré belav biki, sewaba te ji ewqas mezin dibe.

Di heyata te de û di pişti mirina te de ji xêr û hesenatên e de dewam bikin. Lewra Peykamber (*n) dibėje: ‘Dema însan bimre, ’emelê wi jê qut dibe. Lêbeléê ji sê tiştan qut nabe: Sedegeya cari, yan ilmeki ku menfiet jê tê ditin, yan ji weledeki salih ku jê re du’a dike.’ Mnam riwayel kirtye.

(Ronahikirinek! Em her roje ji hivdeh caran zedetir fatihê dixwînin. Em tê de xwe ji ‘Yên ku xrezeb li wan hatiye kirin’ ü ji ‘rêşaşan’ diparêzin. Paşe ji em di kirinên wan de xwe dişibihînin wan. Lewra em ilmê hîn dibin û pê ’emel nakin. Di về xusüsê de em x we dişibihînin wan cihûyên ku xezeb li wan hatiye kirin. Yan ji em terka hinbûnê dikin da ku bi nezani ’emel bikin. Di vê xusûse de ji em xwe dişibihînin nesraniyên rêşaş!)

Em ji Xwedayê xwe dixwazin ku ‘ilmê bi feyde û ’emelė salih bike para me. Xweda zanatir e. Selat û selam li ser hezkiriyê me û mezinê me Mūühemmed, ehle wi û schablyên wi tevan bin.

Pirtûkê dakêşin

PDF 1 (14 MB)

PDF 2 (33 MB)

PDF 3 (62 MB)