Gbogbo eyin je ti Olohun, Eni ti I se Oba gbogbo aye. Ki ike ati ola si ma a je ti asiwaju gbogbo awon ojise Anabi wa Muhammad ati awon ara ile re pelu awon alabarin (sohaabah) re ni apapo. Lehin – wa igba – naa, esin ISLAM: ohun niContinue Reading

Ibeere (Fatwa [36766]): Njẹ o wa ni akọsilẹ wipe ọla kan nbẹ fun sise isẹ Umrah ninu osu Rajab bi? Idahun: Ọpẹ ni fun Ọlọhun. Alakọkọ: ko si akọsilẹ kankan ti o fi ẹsẹ mulẹ lati ọdọ ojisẹỌlọhun [Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a] lori wipe ọlaContinue Reading

ITOKASI Oro akoso: ————————————— 1 Leta kinni: ————————————– 4 Bi ati nse Umrah: ——————————- 6 Awon ise Haji: ———————————11 Sise abewo Ilu Modinah: ——————– 16 leta keji: —————————————- 19 leta keta: ————————————— 34 leta kerin: ————————————– 53 leta karun: ————————————– 60 leta kefa: —————————————- 73 leta keje: —————————————- 82 letaContinue Reading