UbuSilamsi-intshayelelo-emfutshane-PDF

lINtsika ezi-5 Zokukhonza Isisekelo sobomi besilamsi 1. IsiBhengezo seNkolo Isahengean senkolo nnggina into yokuba akukho Thixo ufanelwe kukukhonzwa ngaphandie koAllah, yaye uMuhammad unguMthunywa wakhe Kufuneka ithethwe ngomlomo yaye isekelwe kubunyani nobuqilima benkolo kwintliziyo, kulandelwe ngesenzo. Ngokwesisibhengezo, umntu wala bonke cothixo bobuxoki, aqinisekise ukuba uAllah nguye yedwa eMnye ofanelwe kukukhonzwa, yayeContinue Reading

Ukubaluleka-koMthandazo-PDF

Ukutyeshela uMthandazO (kuyaqhubeka) U-Allah ukudalile wakunika yonke into. “Ngu Ye okudalileyo wakupha isipho sokuva nokubona neentliziyo, kukangakanani unombulelo.” ikhorani 6723 linyawo zoMprofethi bezidumba ngokuba ebesoloko eme ngenyawo amaxesha amade. Xa ebuzwa ngoku, ebephendula, “Ndinga ngabi sosicaka sinombulelo na kwiNkosi yam?” Uyonqena Sisizathu sini uza kusinika uMdali wakho, uMdali wamazulu nomhlaba,Continue Reading

UMNOMBO-NGOTHIXO-KWISILAMSI-PDF

UThixo uliLungisa eliGqibeleleyo noneNceba eGqibeleleyo • UThixo akudingeki azenze idini ukuxolela izono okanye nabani na “ozalelwe esonwen”. • UThixo ugweba wonke umntu ngokusekelwe kwizenzo zakhe yaye wonke umntu makabenoxanduva ngezenzo zakhe. • Abantu mabazohlule ngokunokwabo ukuze bamkele inceba kaThixo ngokwenkolo, ubulungisa nentembeko yodwa – kungengobuhlanga, ubutyebi okanye isigaba sokuhlala. İNdaloContinue Reading

UMprofethi-uMuhammad-uxolo-malube-phezu-kwakhe-Kufuneka-uyazi-le-ndoda-PDF

ukuThobeka “Izicaka zalowo uno Bubele obuKhulu (uThixo) ngabo bahaba emblabeni bethobekile,. yaye abo bangaziyo xa bethetha nazo, bathi: ‘uXolo.” iKhorani 25:63 UMprofethi (uxolo malube phezu kwakhe) ughele ukunganda abantu bangaphakami xa bembona ngoba bemhlonipha. Ughele ukuhlala naphi na apho kunendawo ekhoyo yokuhlala entlanganisweni yaye engazange afune indawo ebalulekileyo okanye ekumgangathoContinue Reading