بسم الله الرحمن الرحيم Fatwa bi chekh mouhammad ibnou salih alouthaymin (di ab brom xamxam boumak) mko def thi fêtou Noël (moy fêt gi nasran yiy def thi gouddig 24 ak bisoub 25 décembre. Dangko ladie lan moy atteb ndokkel yefaryi thi fêtou Noël? Ak ndaka lagnouy def bode gnomContinue Reading