HANEFI-ALYMLARYNA-GORA-SIRK-WE-ONUN-SEBAPLERI-Beyanus-Sirk-we-wesailuhu-ynde-Eimmetil-Hanefiyye-Muhammed-bin-Abdurrahman-el-Humeyyis-PDF-DOC

Hutbetu’l – Haje «Hamd, diňe Alla üçindir, Oňa hamd edýäris, Ondan ýardam we magfiret (bagyşlanmak) dileýäris. Nefislerimiziň şerinden, ýaman amallarymyzdan Onuň penasyna girýäris. Alla kime hidaýat etse (ýagny, ony dogry ýola salsa) ony ýoldan çykarjak ýokdyr, kimi-de ýoldan azaşdyrsa oňa hidaýat etjek ýokdyr. Alladan başga hiç bir taňrynyň ýokdygyna şaýatlykContinue Reading

Dort-kada-Seyh-Muhammet-ibn-Suleyman-At-Tamimi-PDF-DOCX

Şeýh Muhammet ibn Süleýman At-Temimi bu kitapçany, töwhit we şirk barada, şirkiň we müşrikleriň görnüşleri, rugsat berlen we berilmedik şepagat barada, gysgaça we labyzly ýazandyr. Sözbaşy Şeýh Muhammet ibn Suleýman At-Temimi –Alla oňa rehmet etsin- şeýle diýdi: Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen… Azym arşyň eýesi we Kerim bolanContinue Reading

Iman-esaslarynyn-serhi-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu gysgaça kitapça: “Iman esaslarynyň şerhi” öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir. Çünki bu kitapçada, yslam dini barada, yslam akydasynyň esaslary we iman esaslarynyň düşündirilişi barada, gysgaça agzalyp geçilendir. Sözbaşy Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen… Ähli hamdu-senä diňe Allahadyr! Oňa hamdContinue Reading

Dogry-ynanc-ona-garsy-gelyan-zatlar-we-yslamy-bozyan-zatlar-Abdul-Aziz-ibn-Baz-PDF-DOCX

Dogry ynanç, oňa garşy gelýän zatlar we yslamy bozýan zatlar: Bu kitapça, Hormatly Şeýh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bäz-iň geçen dersleriniň biridir. Bu dersiniň uly ähmiýetliligi sebäpli, kitap görnüşinde çykarlandyr. Çünki bu kitapda, Hormatly Şeýh, Dogry ynanç barada, oňa garşy gelýän zatlar hakynda we yslam dininden çykaryjy zatlar barada, gysgaçaContinue Reading