Kitab-Al3elm-Abu-Hayseme-Zuheyr-ibn-Harb-An-Nisai-PDF-DOC

Adamzat taryhynda we onuň medeni mirasynda, ýitip gitmejek zatlar köpdür, şoňa mysal edip Abdylla ibn Mübärek, Ahmet ibn Şugaýp Nesaýy, Ahmet ibn Muhammet ibn Hanbal, Osman Gaýmaz Zehebini ýatlamak bolar, şol wagtyň özünde hem olaryň çuň pikirli köp manyly döreden işleri käbir sebäplere görä ýatdan çykarylan. Ýöne welin milletiň galkynmagyContinue Reading

Kuran-we-sunnetden-alnan-musulmanyn-gundelik-doga-kitapcasy-Said-ibn-Ali-ibn-Wahf-Al-Kahtani-PDF-DOCX

Bu türkmençä terjime edilen kitabyň ýazyjysy, musulmanyň durmuşyna we ähli hajatlaryna gerek, gündelik doga-dilegleri jemländir. Çünki bu kitapda, musulmany, şeýtanlaryň we jynlaryň şerinden goramaga, sebäp bolýan doga-dilegler, ertirki we agşamky, şatlykda we gaýgy-gamda we ş. m. wagtlarda we ýerlerde okalýan doga-dilegler jemlenendir. Takyk, bu doga-dilegleri musulman kişiniň okap durmagy,onuň weContinue Reading

Sahyh-Yagsy-soz-Ahmed-ibn-Abdul-Halim-ibn-Teyimyya-PDF-DOC

Ibnu Teýmiýýäniň Sahyh ýagşy söz kitaby, Pygamberimiz -sallallahu aleýhi we sellemden- rowaýat edilýän hadys we rowaýatlardan jemlenen doga-dilegler kitabydyr we çünki bu kitaby Şeýh Al-Albani gözden geçirendir. Zikir etmegiň fazyleti 1. Resulalla -sallalahu aleýhi we sellem-: “Siziň Perwerdigariňiziň ýanynda, haýsy amalyňyzyň has haýyrly we päkdigini derejäňiziň ýokary galmagy üçin hasContinue Reading

Gusul-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Gusul kitaby: Bu gysgaça makala öz içine gusul babyna degişli, ýagny, gusul sözüniň manysy, hökümi, sypaty we ş. m. mowzuklary öz içinde jemländir. – Gusul sözüniň manysy, hökümi we delili Dil taýdan manysy: “Endamy kämil ýuwmaklyk”. Şerigat taýdan manysy: “Endamyň ähli ýerine suw ýetirmeklik, ýa başgaça aýdanymyzda: “Alla tagala üçin,Continue Reading