Kuran-we-sunnetden-alnan-musulmanyn-gundelik-doga-kitapcasy-Said-ibn-Ali-ibn-Wahf-Al-Kahtani-PDF-DOCX

Bu türkmençä terjime edilen kitabyň ýazyjysy, musulmanyň durmuşyna we ähli hajatlaryna gerek, gündelik doga-dilegleri jemländir. Çünki bu kitapda, musulmany, şeýtanlaryň we jynlaryň şerinden goramaga, sebäp bolýan doga-dilegler, ertirki we agşamky, şatlykda we gaýgy-gamda we ş. m. wagtlarda we ýerlerde okalýan doga-dilegler jemlenendir. Takyk, bu doga-dilegleri musulman kişiniň okap durmagy,onuň weContinue Reading

Sahyh-Yagsy-soz-Ahmed-ibn-Abdul-Halim-ibn-Teyimyya-PDF-DOC

Ibnu Teýmiýýäniň Sahyh ýagşy söz kitaby, Pygamberimiz -sallallahu aleýhi we sellemden- rowaýat edilýän hadys we rowaýatlardan jemlenen doga-dilegler kitabydyr we çünki bu kitaby Şeýh Al-Albani gözden geçirendir. Zikir etmegiň fazyleti 1. Resulalla -sallalahu aleýhi we sellem-: “Siziň Perwerdigariňiziň ýanynda, haýsy amalyňyzyň has haýyrly we päkdigini derejäňiziň ýokary galmagy üçin hasContinue Reading

Gusul-kitaby-Birnace-saylama-alymlaryn-jemi-PDF-DOCX

Gusul kitaby: Bu gysgaça makala öz içine gusul babyna degişli, ýagny, gusul sözüniň manysy, hökümi, sypaty we ş. m. mowzuklary öz içinde jemländir. – Gusul sözüniň manysy, hökümi we delili Dil taýdan manysy: “Endamy kämil ýuwmaklyk”. Şerigat taýdan manysy: “Endamyň ähli ýerine suw ýetirmeklik, ýa başgaça aýdanymyzda: “Alla tagala üçin,Continue Reading