Kitab-Al3elm-Abu-Hayseme-Zuheyr-ibn-Harb-An-Nisai-PDF-DOC

Adamzat taryhynda we onuň medeni mirasynda, ýitip gitmejek zatlar köpdür, şoňa mysal edip Abdylla ibn Mübärek, Ahmet ibn Şugaýp Nesaýy, Ahmet ibn Muhammet ibn Hanbal, Osman Gaýmaz Zehebini ýatlamak bolar, şol wagtyň özünde hem olaryň çuň pikirli köp manyly döreden işleri käbir sebäplere görä ýatdan çykarylan. Ýöne welin milletiň galkynmagyContinue Reading