Alla-tagalanyn-inderen-kitaplaryna-iman-etmek-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu makala Alla tagalanyň inderen kitaplaryna iman etmek barada ýazylan, gysgaça makaladyr. Alla tagala, bütin adamlara hüjjet bolar ýaly we amal edýänleriň dogry ýolda bolmaklary üçin, öz ilçilerine kitap inderendigine, iman getirýäris. Alla tagala her bir ilçisine kitap inderendigine, iman getirýäris. Bu barada Alla tagala şeýle diýýär: “Takyk, Biz pygamberlerimiziContinue Reading

Alla-tagalanyn-resullaryna-iman-etmek-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu makala Alla tagalanyň ugradan resullaryna (ilcilerine) iman etmek barada, ýazylan gysgaça makaladyr. Alla tagala ýaradan mahluklaryna ilçiler (resullar) ugradandygyna iman getirýäris. Bu barada Alla tagala şeýle diýýär: “Ilçiler (gelip, dogry ýol äşgär edilenden) soň, ynsanlarda Alla garşy (öňe sürüp biljek hiç bir) bahanalary bolmazlygy üçin, (Biz ol) ilçileri (rahmetimizi)Continue Reading

Ahyret-gunune-iman-etmek-Muhammet-ibn-Salyh-Al-Useymin-PDF-DOCX

Bu gysgaça makala, ahyret gününe we ol gündäki boljak hadysalara iman etmek barada ýazylandyr. Ynsanlar Alla tagalanyň huzurynda hasaba alynmaklary üçin direldilip, jennete ýa-da dowzaha girjekdirler. Ol günden soňra, başga bir gün bolmajakdygyna we kyýamat güni diýip bilinen ahyret gününe iman getirýäris. Ysrafyl –aleýhissalamyň- ikinji gezek surnaýa üflemeginiň esasynda, AllaContinue Reading

SELEFE-EYERMEGIN-ZERURLYGY-Ahmet-ibn-Muhammet-ibn-Sadyk-Nejjar-PDF

Sözbaşy Hamd ýeke-täk Alla degişlidir. Biz Ondan bize kömek bermegini hem-de bizi bagyşlamagyny soraýarys. Nebislerimiziň şerinden, amallarymyzyň ýamanyndan Onuň penasyna ýüzlenýäris. Alla kimi dogry ýola salsa ony azaşdyrjak ýokdyr, kimi azaşdyrsa-da ony dogry ýola saljak ýokdyr. Ýeke-täk hem-de şärigi bolmadyk Alladan özge hiçbir taňrynyň ýokdygyna we Muhammediň hem Onuň bendesiContinue Reading