IBISOBANURO-BY-IKINYECUMI-CYA-NYUMA-MURI-QORAN-NTAGATIFU-PDF

INTANGIRIRO Ishimwe ni irya Allah, amahoro n’imigisha nibisakare kuntumwa yacu, umukunzi wacu. Nyuma y’ibyo: Menya muvandimwe muislam muislamukazi (Allah abagirire impuhwe) ko mu by’ukuri ari ngombwa kuri twe kwiga ibibazo bine: Icyambere: UBUMENYI, nabyo ni ukumenya Imana nyirubutagatifu, no kumenya Intumwa yayo amahoro n’umugisha biyisakareho no kumenya idini y’ubuislam, kuberaContinue Reading