د ژباړن سريزه نبي کريمV په ګرد بشريت کې د رښتنولۍ بې ساری سمبول دی چې هېڅ نظير نه لري، د بې نظيره رښتياو له جملې څخه يې يو زر څه له پاسه ديرشت کاله مخکې دا لرليد و چې اسلامي امت به د هغه تاثراتو له کبله چې پهContinue Reading