لمړي فصل د اسلام په هکله بيان اسلام د الله پاک يواځني هغه دين دي د کوم پرته چه الله پاک د خپلو بندګانو نه ( انسانان وي که پیريان) بل دين نه قبلوې د الله پاک ارشاد دي: +ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ “[آل عمران: 85]Continue Reading