Содржина Вовед 1 1. Ет Тевхид (исламски монотеизам) 6 2. Советот, опомената и потсетувањето 15 3. Разликата помеѓу добрите и лошите дела 20 4. Судење според друг неисламски закон 24 5. Социјалните услови на општеството 24 6. Економија 38 7. Политика 38 8. Проблемот на немуслиманската доминација врз муслиманите 48Continue Reading