NY-FOMBA-FANAOVANNY-MPAMINANY-SWALAT-Sy-Ny-Fomba-Fanaovana-Wozo-SHEIKH-ABDOLAZIZ-IBN-BAZ-PDF-DOCX

Fizahan-takelaka TENY FANOLORANA 4 FAMPIDIRANA 6 FOMBA FANAOVANA WOZO 7 FOMBA FANAOVANA SWALAT 11 RAHA TOA KA ROA FOTSINY NY RAK’AH 26 RAHA TOA KA MISY RAK’AH TELO NA EFATRA 31 IREO ZAVATRA TSARA TENENINA AORIAN’NY SWALAT 34 IREO SWALAT SONNAT 39 ANISAN’IREO HADISOANA MARO MPANAO AMIN’NY SWALAT 43 بِسْمِContinue Reading