NY-FOMBA-FANAOVANNY-MPAMINANY-SWALAT-Sy-Ny-Fomba-Fanaovana-Wozo-SHEIKH-ABDOLAZIZ-IBN-BAZ-PDF-DOCX

Fizahan-takelaka TENY FANOLORANA 4 FAMPIDIRANA 6 FOMBA FANAOVANA WOZO 7 FOMBA FANAOVANA SWALAT 11 RAHA TOA KA ROA FOTSINY NY RAK’AH 26 RAHA TOA KA MISY RAK’AH TELO NA EFATRA 31 IREO ZAVATRA TSARA TENENINA AORIAN’NY SWALAT 34 IREO SWALAT SONNAT 39 ANISAN’IREO HADISOANA MARO MPANAO AMIN’NY SWALAT 43 بِسْمِContinue Reading

FIZAHAN-TAKELAKA AMIN’NY ANARAN’NY TOMPO ALLAH ILAY BE INDRAFO SY BE FIHANTRANA…. 2 FANOLORANA……… 2 ANDRY IORENAN’NY FINOANA……… 6 ANDRY VOALOHANY: NY FINOANA NY ALLAH. . 11 1) Fanamarinana azy….. 11 Maha zava-dehibe ny fanokanana ny Allah (Tawhid)…. 22 2) FAMARITANA NY ATAO HOE FANOMPOANA: …… 26 3) Porofon’ny fanokanana an’AndriamanitraContinue Reading