Иман-зыхэлъхэр-зэрызэщхьэщык1ыр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

1 – Алыхьым къигъэхъуауэ хъуам я иманыр зэщхьэщок1: 1 – Мэлэ1ичхэм я иманым зихъуэжкъым, хэхъуэкъым ик1и хэщ1къым, унафэу Алыхьым къахуищ1хэм емыда1уэу хъукъым, жи1эр зэуэ ягъэзащ1э. 2 – Бегъымбархэм, гьэлейхим сэлям, я иманыр хохъуэр, ауэ хэщ1къым Алыхьыр зэращ1эм къыхэк1ыу. Ахэри зэщхьэщок1. 3 – Адрей мысылмэнхэм я иманыр дэ1уэныгъэм хегъахъуэр, гуэныхьым хегъэщ1.Continue Reading

Иманым-и-пкъыгъуэхэр-Мэлэ1ычхэр-уи-ф1эщ-пщ1ыныр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-PDF

Мэлэ1ычхэр уи ф1эщ пщ1ыныр – Мэлэ1ычхэр уи ф1эщ пщ1ыным къик1ыр: быдэу шэч къытемыхьэу уи ф1эщ пщ1ыныр Алыхьым и мэлэ1ычхэр зэрыщы1эр. Ди ф1эщ мэхъур ахэм ящыщу Алыхьым зи ц1эр къытхури1уахэри Джибрил, гьэлейхи сэлям, хуэдэу, зи ц1эхэр дымыщ1эхэри псори. Ахэм я щыхьэтхэри, я 1уэхугъуэхэри ди ф1эщ мэхъур. Ахэм щ1ып1эу я1ыгъыр: пщ1эшхуэ зи1эContinue Reading

Тэухьидымрэ-иманымрэ-зыхэлъхэм-яхуэфащэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр – Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым тыгъэ лъап1эхэк1э мы дунейм къигъэгугъащ, ахэм ящыщу нэхъ лъап1э дыдэхэр: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ, лъэк1ыныгъэ щ1ым деж къаритащ, къащхьэщожыр ахэм, шынагъуэм щехъумэ, къырегъэл, бэрэчэтыр къарет, джаурхэр къатригъак1уэкъым, Алыхьыр ящ1ыгъущ хэхауэ, ф1ыуэ елъагъухэр. Ахърэтым къигъэгугъахэщ ф1ыгъуэу щы1эхэмк1э, мылъкушхуэк1э, нэм имылъэгъуауэ, тхьэк1умэм зэхимыхауэ, ц1ыхум иContinue Reading

Иманым-и-пкъыгъуэхэр-Алыхьым-къыригъэха-тхылъхэр-уи-ф1эщ-пщ1ыныр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Алыхьым къыригъэха тхылъхэр уи ф1эщ пщ1ыныр Тхылъхэр уи ф1эщ пщ1ыныр: ар быдэу уи ф1эщ пщ1ыныр Алыхьым и л1ык1уэхэмрэ и бегъымбархэмрэ тхылъхэр къазэрыхуригъэхар ц1ыхухэр гъуэгу захуэм теувэным папщ1э, ахэр Алыхьым и псалъэхэ пэжхэщ, ярытри зэуэ пэжщ шэч хэмылъыу. Ахэм щыщ гуэрхэм Алыхьым я ц1эхэр ири1уащ, нэгъуэщ1хэм я ц1эхэри я бжыгъэри зыщ1эрContinue Reading