Тухьфэту-аль-мулюк-Имам-Абу-Хьэнифэ-Ан-Нугьман-и-мэзхэбым-и-фикъхым-тету-Зейнудин-Мухьэммэд-бин-Абу-Бэкр-Ар-Разий-PDF

Бисмиляхи Ар-Рэхьмани Ар-Рэхьим Пщ1эр Алыхьыращ зыбгъэдэлъыр, Алыхьым и сэлямыр къалъыс и пщыл1у хихахэм. Мыр фикъх щ1эныгъэр гъэк1эщ1ауэ, си къуэшхэм щыщ гуэрхэм я уахътэм къызэрихьу къысхуа1уэтащ, ар 1ыхьипщ1у сгуэшащ: ахэр фикъхым и нэхъ мыхьэнэшхуэ зи1э щытык1эхэщ, ик1и нахуэ пщ1ыну нэхъ къызтехуэщ, ахэр: Къабзагъэр, нэмэзыр, сэджытыр, нэщ1ыр, хьэжыр, джихадыр, щак1уэнымрэ былым ф1эгъэжынымрэ,Continue Reading