Тэухьидымрэ-иманымрэ-зыхэлъхэм-я-уаджибхэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм я уаджибхэр Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм я уаджибхэр мыращ: 1 – Алыхьыр, и мэлэ1ичхэр, и тхылъхэр, и л1ык1уэхэр, ахърэт махуэр, къэдэрым и ф1ыри 1ейри уи ф1эщ хъуныр: «Уэ ф1эщхъуныгъэ зи1эхэ,Алыхьымрэ, и л1ык1уэмрэ, тхылъыу и лык1уэм къыхуригъэхамрэ, тхылъыу ипэк1э къыригъэхамрэ фи ф1эщ фыщ1. Алыхьыр, и мэлэ1ичхэр, и тхылъхэр, иContinue Reading

Тэухьидымрэ-иманымрэ-зыхэлъхэм-яхуэфащэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр – Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым тыгъэ лъап1эхэк1э мы дунейм къигъэгугъащ, ахэм ящыщу нэхъ лъап1э дыдэхэр: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ, лъэк1ыныгъэ щ1ым деж къаритащ, къащхьэщожыр ахэм, шынагъуэм щехъумэ, къырегъэл, бэрэчэтыр къарет, джаурхэр къатригъак1уэкъым, Алыхьыр ящ1ыгъущ хэхауэ, ф1ыуэ елъагъухэр. Ахърэтым къигъэгугъахэщ ф1ыгъуэу щы1эхэмк1э, мылъкушхуэк1э, нэм имылъэгъуауэ, тхьэк1умэм зэхимыхауэ, ц1ыхум иContinue Reading

Тэджрид-ат-тэухьид-аль-муфид-Ахьмэд-бин-Алий-Аль-Микъризи-PDF

Зытхам и гъащ1эм теухуауэ к1эщ1у И ц1эмрэ къызхэк1амрэ: Ар Ахьмэд бин Алий бин Гьэбдулькъадир бин Мухьэммэд бин Ибрахим бин Мухьэммэд бин Тэмим Аль-Микъризи, Тэкъиюдин Абу Аль-Гьэббас, жа1ащ: Абу Мухьэммэд. Бэгьлэбэк лъэпкък1э щыщт, Мысырым къыщыхъуащ ик1и дунейм щехыжащ… Хьэнэфитхэм щыщт, ит1анэ шафигьит хъуащ. Къыщыхъуар: Ибн Тэгърий Бэрдий (874 илъэсым хиджрэк1э дунеймContinue Reading