Иманыр-зэрыхэхъуэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

– Диным и лъабжьэр Алыхь Лъап1эу Лъагэр уи ф1эщ пщ1ынращ, абым и щы1эныгъэр, и ц1эхэр, и щытык1эхэр, ищ1эхэр, и хъумап1эхэр, дызэригъэгугъахэмрэ дызэригъэшынахэмрэ быдэу уи ф1эщ хъунращ, унафэу къытхуищ1ахэр гъэзэщ1энращ. Аращи, 1уэхугъуэ псори, Алыхьым дызэрыхуэл1ыщ1эхэри къэбыл хъуныр зытеухуар а лъабжьэращ. А ф1эщхъуныгъэр къарууншэмэ 1уэхухэмрэ, Алыхьым дызэрыхуэл1ыщ1эхэмрэ къарууншэрэ мэхъу, нъыкъусаныгъэхэр хэлъ мэхъу.Continue Reading