Гьэкъидэ-Т1эхьауия-Абу-Джэгьфэр-ат1-Т1эхьауи-PDF

БисмиЛлахьи Ар-Рэхьмани Ар-Рэхьим Щ1эныгъэл1ышхуэу «хьуджэту ль-ислам» ц1эр зыф1аща Абу Джэгьфэр аль-Уэрракъ ат1-Т1эхьауи Мысыр щыщым жи1ащ: Мыр (тхыгъэр) «Ахлю ас-Суннэ уэ ль-Джэмагьэ»-м и гьэкъидэр зыгъэунэхущ диным и фыкъх щ1эныгъэл1хэм я мэзхэбхэм къызэрыгъэлъэгъуауэ: Абу Хьэнифэ ан-Нугьман бин Сабит аль-Куфи, Абу Йусуф Йэгькъуб бин Ибрахим аль-1энсари, Абу Гьэбдиллах Мухьэммэд бин аль-Хьэсэн аш-Шэйбани сымэ,Continue Reading

Люмгьэту-аль-игьтикъад-Мууэфэкъудин-Ибн-Къудамэ-PDF

Люмгьэту аль-игьтикъад Зытхар имам Мууэфэкъудин Ибн Къудамэ (541-620 хиджрэк1э) Бисмилляхи Ар-Рахьмани Ар-Рэхьим Щытхъур зыбгъэдэлъыр Алыхьыращ, зи щытхъур ира1уэр сыт хуэдэ зэмаными, сыт хуэдэ бзэк1и. Абы и щ1эныгъэм щ1ып1эу хъуар зэщ1еубыдэ, Абы зыгуэр хущ1эмыхьэну 1эмал щы1экъым, гъусэ е хуэдэ хуащ1хэм закъыщхьэще1этык1ыр, щхьэгъусэрэ бынрэ и1эу зэрагъэувым зыщхьэщех. Абы и унафэм къигъэщ1ауэ хъуарContinue Reading

Тэджрид-ат-тэухьид-аль-муфид-Ахьмэд-бин-Алий-Аль-Микъризи-PDF

Зытхам и гъащ1эм теухуауэ к1эщ1у И ц1эмрэ къызхэк1амрэ: Ар Ахьмэд бин Алий бин Гьэбдулькъадир бин Мухьэммэд бин Ибрахим бин Мухьэммэд бин Тэмим Аль-Микъризи, Тэкъиюдин Абу Аль-Гьэббас, жа1ащ: Абу Мухьэммэд. Бэгьлэбэк лъэпкък1э щыщт, Мысырым къыщыхъуащ ик1и дунейм щехыжащ… Хьэнэфитхэм щыщт, ит1анэ шафигьит хъуащ. Къыщыхъуар: Ибн Тэгърий Бэрдий (874 илъэсым хиджрэк1э дунеймContinue Reading

Иманыр-зэрыхэхъуэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

– Диным и лъабжьэр Алыхь Лъап1эу Лъагэр уи ф1эщ пщ1ынращ, абым и щы1эныгъэр, и ц1эхэр, и щытык1эхэр, ищ1эхэр, и хъумап1эхэр, дызэригъэгугъахэмрэ дызэригъэшынахэмрэ быдэу уи ф1эщ хъунращ, унафэу къытхуищ1ахэр гъэзэщ1энращ. Аращи, 1уэхугъуэ псори, Алыхьым дызэрыхуэл1ыщ1эхэри къэбыл хъуныр зытеухуар а лъабжьэращ. А ф1эщхъуныгъэр къарууншэмэ 1уэхухэмрэ, Алыхьым дызэрыхуэл1ыщ1эхэмрэ къарууншэрэ мэхъу, нъыкъусаныгъэхэр хэлъ мэхъу.Continue Reading