Иманым-и-пкъыгъуэхэр-Алыхьыр-уи-ф1эщ-пщ1ыныр-Мухьэммэд-Ат-Туейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Иманым и пкъыгъуэхэр Иманым и пкъыгъуэхэр хы мэхъу, ахэр Джибрил, гьэлейхи сэлям, и хьэдисым хэтыу къэк1уахэщ бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, щеупщ1ам: «Сыт иманыр зыщыщыр?» Жэуапыу къитащ: «Алыхьыр уи ф1эщ пщ1ыныр, мэлэ1ичхэр, тхылъхэр, л1ык1уэхэр, къемэт махуэр, къэдэрым и ф1ыри и 1ейри зэуэ уи ф1эщ пщ1ыныр». Шейхъит1ым къа1уэтэжащ. – Иманым и зэпыщ1эныгъэм иContinue Reading