Ехъул1эныгъэм-и-сэбэпхэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Ехъул1эныгъэм и сэбэпхэр – Алыхьым ц1ыху къэск1э иритащ ехъул1эныгъэм и сэбэпхэр, ц1ыхур къулейми тхьэмыщк1эми. Ик1и языныкъуэм ехъул1эныгъэр зэмыпха сэбэпхэр яритащ, ар мылъку ирехъу е щ1ып1э иубыдрауа ирехъу. Аращи, иманымрэ 1уэхуф1хэмрэщ ехъул1эныгъэм и сэбэп закъуэщ мы дунейми ахърэтми, ар сыт хуэдэ ц1ыхуми хузэф1эк1ын 1уэхугъуэщ. Иманым и щ1ып1эр гуращ, гу ц1ыху къэсContinue Reading

Тэухьидымрэ-иманымрэ-зыхэлъхэм-яхуэфащэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэм яхуэфащэр – Тэухьидымрэ иманымрэ зыхэлъхэр Алыхьым тыгъэ лъап1эхэк1э мы дунейм къигъэгугъащ, ахэм ящыщу нэхъ лъап1э дыдэхэр: ехъул1эныгъэ, тек1уэныгъэ, лъэк1ыныгъэ щ1ым деж къаритащ, къащхьэщожыр ахэм, шынагъуэм щехъумэ, къырегъэл, бэрэчэтыр къарет, джаурхэр къатригъак1уэкъым, Алыхьыр ящ1ыгъущ хэхауэ, ф1ыуэ елъагъухэр. Ахърэтым къигъэгугъахэщ ф1ыгъуэу щы1эхэмк1э, мылъкушхуэк1э, нэм имылъэгъуауэ, тхьэк1умэм зэхимыхауэ, ц1ыхум иContinue Reading

Жэнэтым-и-теплъэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Жэнэтыр: ар мамырыгъэм и хэщ1ап1эщ, Алыхьым му1минхэм, хулъхугъэхэми бзылъхугъэхэми, яхуигъэхьэзыращ ар Ахърэтым. Жэнэтым теухуа псалъэхэр къитхынущ, Алыхьым жи1эмэ, ар къэзыгъэхъуам, абы ф1ыгъуэу щы1эр къэзыгъэхъуам, абы ихьэнухэр къэзыгъэхъуам, и Тхылъым. Ар Алыхь Лъап1эращ. Ик1и абы ихьэу и лъакъуэк1э и щ1ым теувам и псалъэхэм къызэрыхэщу, ар Мухьэммэдщ, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэContinue Reading

Жыхьэнэмэм-и-теплъэр-Мухьэммэд-аль-Тууейджри-Ибрахим-и-къуэ-PDF

Жыхьэнэмэр: ар хьэзабым и хэщ1ап1эщ, Алыхьым ар джаурхэм, бзит1-щхьит1хэм, мыхъун зыщ1эхэм къахуигъэхьэзыращ Ахърэтым. Алыхьым жи1эмэ, мыбдежым и гугъу тщ1ынущ к1уэдып1эм и маф1эмрэ абы хьэзаб зэмыл1эужьыгъуэу щы1эмрэ, абым дыщышынэу маф1эм зыщытхъумэным папщ1э. Ехъул1эныгъэр жэнэтыращ зыхэлъыр, маф1эм укъелыныращ иманымрэ 1уэхуф1хэмрэк1э, ширкымрэ мыхъунхэмрэ пэжыжьэ зыпщ1ыныращ. Алыхьым долъэ1ур дыригъэхъул1эну жэнэтк1э ик1и маф1эм дыкъыригъэлыну. Маф1эмContinue Reading