Бегъымбарымрэ-и-сэхьабэ-пщ1ымрэ-я-гъащ1эр-к1эщ1у-Гьэбдульгъэни-Аль-Мэкъдиси-PDF

БисмиЛлахьи Ар-Рэхьмани Ар-Рэхьим Жи1ащ шейхъ щ1эныгъэл1хэм я имам хьафиз Абу Мухьэммэд Гьэбдульгъэни бин Гьэбдульуахьид Аль-Мэкъдиси (541 – 600 илъэс хиджрэк1э), Алыхьыр аразы хуэхъу: Ф1ыщ1эр зыбгъэдэлъыр Алыхьыращ, щ1ыри уафэри къэзыгъэщ1ар, нэхумрэ к1ыф1ымрэ къэзыгъэхъуар, ц1ыхухэр унафэм щхьэк1э зэхузышэсыр, ф1ы зыщ1ахэр ехъул1эу, 1ей зыщ1ахэр хэк1уадэу. Щыхьэт къызохь Алыхьыр зыуэ нэгъуэщ1 тхьэ зэрыщымы1эр, гъусэContinue Reading