BOKAO KA BOKHUTSHWANE JWA TSELA YA GO TLHALOGANYA ISLAM [PDF]

BOKAO KA BOKHUTSHWANE JWA TSELA YA GO TLHALOGANYA ISLAM [PDF]

DITENG

Ketapele………………………………4

Kgaolo Ya Ntlha

BONGWE BOPAKI JWA NNETE YA ISLAMO. 5

1) Maranyane a Dimakatso tsa Kur’an e e Molemo………………………………………………….6

A) Kur’an mo kgolong ya go gola ga Ngwana mo Popelong……………………………………….7

B) Kur’an ka tsa Dithaba……………………………………………………………………………..…12

C) Kur’an ka Tshimologo ya Lebopo…………………………………………………..………………14

D) Kur’an mo karolong nngwe ya Boboko (Cerebrum)..…….……………………………………..16

E) Kur’an ka tsa Mawatle…………..………………………………..………………………………….18

F) Kur’an ka Boteng jwa Mawatle le Metsamao ya metsi…………………………………………..20

G) Kur’an mo go tsa Maru…………………………………………………………..22

H) Ba tsa Maranyane Ba Akgela ka Dimakatso tsa Maranayane mo Kur’aneng …….……..….……………………………………………………..26

2) Kgwetlho e e Kgolo ya go Ntsha Kgaolo e le nngwe e Tshwanang le tsa Kur’an e e Molemo………………31

3) Boporofeta jwa Baebele ka go tla ga ga Muhummad (kagiso ya Modimo e nne le ene) Moporofeta wa Islam……..……………….……………………………………………..…32

4) Ditemana mo Kur’an tse Ditsibosang ka Ditiragalo tse di tla a diragalang mme dine tsa Diragala………………………………………………………………34

5) Dimakatso tse di Dirilweng ke Moporofeta Muhammad (Kagiso ya Modimo e nne le ene)…………..35

6) Botshelo jo bo Motlhofo jwa ga Muhammad (Kagiso ya Modimo e nne le ene)………………….…….35

7) Go Gola mo go makatsang ga Islam…………………..……………………………………………40

Kgaolo Ya Bobedi DINGWE DIKATSO MO TUMELONG YA ISLAM…….…..………..…………………..………..39

1) Lebati le le isang kwa Legodimong le le sa Khutleng..…………………….………….…..39

2) Poloko mo Molelong wa Dihele (Hellfire)…………..……………..…………………..40

3) Boitumelo jwa Boammaruri le Kagiso ya Maikutlo………….………………………41

4) Boitshwarelo jwa Dibe Tshotlhe tse di Fitileng………………………………………41

Kgaolo Ya Boraro

Dikgang ka Kakaretso ka tsa Islam….……………..……………………………..…43

Islam Ke Eng?………………………43

Ditumelo dingwe tsa Islam……………………..………………………………………………43

1) Tumelo mo Modimong………………………….…..…………………….….45

2) Tumelo mo Baengeleng………………………..……………………………….45

3) Tumelo mo Dibukeng tsa Modimo tse di Senotsweng…….……..…,.….45

4) Tumelo mo Baporofeting le Barongwa ba Modimo…….………..….……45

5) Tumelo mo Letsatsing lwa Katlholo………………………….………….….46

6) Tumelo mo Al-Qadar………………………………………….……….………46

A Gona le Motswedi ope fela o o Boitshepo kwa Ntle ga Kur’an?………………….….,…46

Dikai tsa dipego tsa ga Moporofeta Muhammad (Kagiso ya Modimo nne le ene)……46

Islam yone ya Reng ka Letsatsi lwa Katlholo?.…….……………………..……..……….….47

Motho o ka nna Muslim Jang?…………………..49

Kur’an yone e ka ga Eng?………………………51

Moporofeta Muhammad (Kagiso ya Modimo e nne le ene) Ke Mang?…….…………..51

Go Anama ga Islam go Amile Jang Ditlhabololo tsa Maranyane?…………….53

Ma-Moslem ba Dumela Eng ka Jeso Keresete?…………………..54

Islam ya Reng ka tsa Botsuuludi?……………..…………….……………….…………………56

Ditshwanelo tsa Setho le tsa takatekano mo Islam……………………………………….….57

Seemo sa Basadi Ke Sefe mo Islam?………………………..59

Lelwapa mo Islam………………..…………..……………………………………………………60

Ma-Moslem ba Tsaya Jang Bagodi?……………………………..60

Dipilara tse Tlhano tsa Islam ke Dife?..………………………………………………..………61

1) Bopaki Jwa Tumelo……..……………………………………….……………………61

2) Thapelo………………………..…………………………………………….…………61

3) Go Ntsha Zakat (lekgetho le le tswewang mo bahuming)…………….………62

4) Go ikgapha mo Kgweding ya Ramadan.……………………………………….….62

5) Loeto go ya kwa Makkah…………………………………………………….………..63

Islam kwa United States of America……………………………………………………………64

Fa o Batla go Itse go Feta fa ka tsa Islam………………………………….….……………..….64

Dikgakolo le Dikakgelo tse di etebagantseng le Buka..……………………..65

Fa o Batla go Bala go Feta ka Islam…..…….……………65

Dithurifatso……………………..……….66

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12