របងការពារជនមូស្លម ពាមរយៈ ហ្នអើ និង ហ្សីកៀរ ដកស្រង់ចេញពីគូរអាន និងស៊ុណ្ណ – រៀបរៀងដោយបណ្ឌិត ស៊ើអ៊ីត កូនលោក អាលី វ៉ាហ្វ អាលំកោ៖ពនី