ជីវប្រវត្តិសង្ខេប របសមេដកនាអុស្លាមទាងបួន បន្ទាប់ព័ណាពមូហាំម៉ាត