በእስልምና ውስጥ ሴቶች ሴት ሌጅ በኢስሊም ሴት ሌጅ በአይሁዴና በክርስትና እምነት በአፈ ታሪክና በእውነታው መካከሌ አ዗ጋጅ ሸሪፍ አብዯሌ አዙም ትርጉም ባህረዱን ሙሳ ኢሌቦሮ