ქმნილებათა მიმართ ძალიან მოწყალე, იმქვეყნად კი მხოლოდ მორწმუნეთა მიმართ, მოწყალე და მპატიებელი.