قرآن كريم وترجمه معاني آن به زبان درى – محمد أنور بدخشاني