الإصابة في فضائل وحقوق الصحابة

هغه خصوصيت او فضيلت  چه الله په هغى سره صحابه ئى كرام خاص كؤى ، هغه دا دى چه الله تعالى د محمد صلى الله عليه وسلم ملگكگرى و كگرحگول ، پس دوى د امت بهترينه پيؤة ده ، د دين علامى دي ، د شريعت سند دي ، او په علم او عمل كى د تگول امت امامان  دي ، او د الله په لار كى د تگولو نه لوى مجاهدين دي .

PDF
DOC