Бул чакан риваятты окуган адам акыр заманга жакындашкан сайын кадыры тъмъндъп бара жаткан энелердин дубасы не даражада кереметтү экенин билип алат жана эгер энесинин кадырына жетпей жргън болсо  мамилесин ошол замат ъзгъртът деп мт кылабыз

PDF