Светский – динсиздик демек

Бул макалада учурда къп мамлекеттерде талаш туудурган динди мамлекеттен бъл маселеси жана бул маселе эё биринчи ирет качан жана ким тарабынан кътърлгън жънндъ пикирлер айтылат

PDF