Мусулман бала менен каардуу падыша

Урматтуу ата-энелер Тъмъндъг окуяны Сухайб деген сахааба улук пайгамбарыбыздын ъз оозунан уккан жана башкаларга жеткирген  Бул икаяны балаёыздарга окуп берип  андагы окуяларды чогуу талкууласаёар ъзёъргъ да  балаёарга да къптън-къп диний жана дйнълк пайдаларды аласыёар деген мтбз бар

PDF