Коранот на македонски јазик – Нобеловата Куранот (КУР’АН со ПРЕВОД)

-Куранот-КУРАН-со-ПРЕВОД-PDF

-Куранот-КУРАН-со-ПРЕВОД-PDF

ЕЛ-ФАТИХА (Отвор) 1

1. Во името на Аллах, Милос- тивиот Сомилосен!

2. Благодарение на Аллах, Го- сподарот на световите,

3. Милостивиот и Сомилосен,

4. Владарот на Денот суден!

5. Ние само Тебе Те обожава- ме и ние само од Тебе помош. бараме!

6. Упати не по патот вистински,

7. по патот на оние врз кои ја разлеа Твојата благодат, а не по патот на оние врз кои се разлеа омразата и кои во заблуда скрш- наа!

ЕЛ-БЕКАРА (Криза) II

Во името на Аллах, Милостивиот Сомидосен!

1. Елиф, лам, мим!

2. Еве Книга во која нема сомнение, Патоказ за богобојаз-ливите:

3. за оние кои веруваат во Тајната, и кои се исправат намаз да извршат, и кои од дадената ИМ Наша нафака дел:

4. и кои веруваат во она што | ти се објавува, и во она што пред тебе беше објавено, и во Ахирет ис кои во сето тоа се уверени.

5. Онаквите, бидејќи одат по Патоказот од Господарот нивни, се спасени

6. Сеедно е, навистина, на он- ие што не веруваат ќе ги опо- менуваш или нема да ги опо- менуваш: оние, сепак, нема да веруваат

7. Аллах ги запечати и срцата нивни и ушите нивин, а пред опулот нивни е завеса, и за нив има казна голема.

8. Меѓу луѓето има и такви кон зборуваат: “И во Аллах и во Денот ахиретски веруваме, – тие, токму, не веруваат.

59. На Аллах ина оние кои ве-руваат намераваат, секако, да ги измамат, но не усетуваат дека самите себеси се измамуваат.

10. Болештина има во срцата нивни: Аллах ја зголемува и, за- ради тоа што лажат, за нив има казна болна.

11. И кога ќе им се рече “Не сејте безредие на земјава!“ Ве- лат: “Не, ние само ред воспос- тавуваме, навистина!“

12. Но, не! Безредници се! А за тоа, сепак, не се свесни.

13. И кога, пак, ќе име рече: “Верувајте како што другите веруваат”. Велат: “Да веруваме ли како што безумните веру- ваат?”Но, не! Тие, токму, се бе- зумните. Но, ете, тоа не го знаат.

14. И кога ќе се сретнат со оние кои веруваат, зборуваат: “Ние веруваме”, а кога, пак, ќе се најдат насамо со шејтаните свои, зборуваат: “Да, Ние сме со вас! Само се исмеваме, навистина!”

15. Аллах нив ги исмејува иги пушта да талкаат во неверието. нивно.

16. Онаквите Патоказот, всу ност, го заменија со беспаќе: оваа трговија никаков ќар не Им донесе, И оние не се како упа- тените!

17. Слични се на оние кои ќе запалат оган… и бидејќи ќе ја ос- ветли околината нивна, и штом. тоа ќе се збидне, Аллак ќе ја грабне светлината и ќе ги остави во темнина – ништо нема да гледаат

18. И глуви се, и слепи се, и неми се: па, според тоа, не можат дасевратат до Патока- зот,

19. или се како оние кои, додека е облакот небесен со те- мнеж, и со молњи, и со секавици, ти ставаат прстите свои вуши, заради громови, плашејќи се од смртта. А Аллак ги опфаќа неверниците!

20. Молњата штотуку не имго одзеде видот нивни; и секојпат кога секавица ќе севне, одат по. светлината нејзина, а кога тем-неж врз нив ќе падне, ќе застанат. А. кога, пак, Аллах би. сакал би им го зел и видот нивни и слухот нивни зашто Аллак, навистина, е Кадар за од!

21. 0. луѓе, обожавајте го Го-сподарот ваш кој ве создаде, и вас иооние пред вас, за да бидете. богобојазливи,

22. Оној Кој ви ја определи зем-јата како постела, а небото како. здание, и ОН чини од небото да се спушта вода и Кој, со нејзина помони ги вади плодовите како. нафака ваша -а, бидејќи знаете, тогаш, на Аллах немојте зд- руженици ла Му припитувате!

23. Ако сте при сомнение во она што е објавено до робот Наш, тогаш, донесете едно суре што ќе биде слично на нему објавените, и повикајте ги за сведоци оние на кои, освен Аллак, се повикувате доколку вистина зборувате.

24. Па, ако тоа не го направите, а нема да го направите, тогаш, навистина, чувајте се од огнот кој за неверниците е подготвен. чиешто гориво се луѓето и ка- мењата!

25. И зарадувај ги оние кои ве руваат и кои добри дела ра- ботат: за нивима бавчи низ кои реки течат, навистина! И. се- којпат кога ќе пробаат од плодовите, од “рскот, ќе речат: “Ова е она што порано го пробавме“ – а им се дава само оној плод кој е сличен на ни- вниот: во тие бавчи за нив ќе има и чисти жени итука тие за навек ќе останат.

26. Аллах, секако, не се стеснува да изнесе пример: било мушичка било нешто од нса повозвишено, па, што се однесува до верници- те знаат, секако, дека тоа е вистина од Господарот нивни; а што се однесува, пак, до н верниците, велат: “Што сака Аллах да покаже со таков пример?“ Со тоа Он многу луѓе во заблуда ги остава, а на многу по патот вистински ги упатува. Ќе бидат заведени само раси- паните: кон го кршат Ветувањето Аллахово по Договорот склучен со Него, и кои го прекршуваат тоа што Аллах го заповеда да се одржува. и кои на земјата безредие сеат – оние се, токму, поразените!

28. Како не верувате во Аллак…? Бевте мртви па Он ве оживи; потоа пак ќе ве усмрти, потоа пак ќе ве оживи, а потоа Нему ќе Му се вратите

29. СЕ што е на земјата Аллах за вас го создаде; потоа Својата одлука кон небото ја управи и таму седум небеса создаде. Он знае се!

Преземете ја комплетната книга

PDF (16 MB)