Даарат медицинанын къз менен

Бишкек шаарындагы белгил фитобиотерапевт  медицина илимдеринин кандидаты  Ажыкан атындагы элдик медицина борборунун жетекчиси Ажыкан уулу Турсунбек Есенаманов калемине таандык болгон бул макалада даараттын медициналык пайдалары жънндъ айтылат

PDF